Papież Franciszek o wolnym rynku – adhortacja apostolska z 24 Xi

Warto zapoznać się z adhortacją apostolską Papieża: Evangelii Gaudium, opublikowaną 24 listopada bieżącego roku. Oto kilka tez:

53. (…) Today everything comes under the laws of competition and the survival of the fittest, where the powerful feed upon the powerless. As a consequence, masses of people find themselves excluded and marginalized: without work, without possibilities, without any means of escape.

Dzisiaj wszystko podporządkowane jest prawom rywalizacji i doboru naturalnego, gdzie silniejszy żeruje na słabszym. W konsekwencji masy ludzi stają się wykluczone: bez pracy, bez możliwości, bez dróg wyjścia. 

Human beings are themselves considered consumer goods to be used and then discarded. (…)

Ludzi postrzega się jako dobra konsumpcyjne(ekonomiczne), których się używa a potem wyrzuca.

54. In this context, some people continue to defend trickle-down theories which assume that economic growth, encouraged by a free market, will inevitably succeed in bringing about greater justice and inclusiveness in the world. This opinion, which has never been confirmed by the facts, expresses a crude and naïve trust in the goodness of those wielding economic power and in the sacralized workings of the prevailing economic system.

W tym kontekście, pewni ludzie nadal bronią teorii przepływu(dyfuzji) bogactwa, które zakładają, że wzrost ekonomiczny oparty o wolny rynek, nieuchronnie spowoduje większą sprawiedliwość i upodmiotowienie ludzi. Opinia ta, która nigdy nie została potwierdzona faktami, wyraża się w prymitywnym i naiwnym zaufaniu w dobroć ludzi posiadających ekonomiczną siłę(władzę) oraz w sakralizowane mechanizmy systemu ekonomicznego.

56. While the earnings of a minority are growing exponentially, so too is the gap separating the majority from the prosperity enjoyed by those happy few. This imbalance is the result of ideologies which defend the absolute autonomy of the marketplace and financial speculation. Consequently, they reject the right of states, charged with vigilance for the common good, to exercise any form of control. A new tyranny is thus born, invisible and often virtual, which unilaterally and relentlessly imposes its own laws and rules.

Wraz z wykładniczym wzrostem dochodów mniejszości rośnie dystans dzielący większość od dobrobytu, którym cieszy się niewielu. Nierównowaga ta jest efektem ideologii, które bronią absolutnej autonomii wolnego rynku i spekulacji finansowych. W konsekwencji odrzucane są prawa państw, zobowiązanych do troski o wspólne dobro, do sprawowania jakiejkolwiek kontroli (nad wolnym rynkiem). Rodzi się nowa tyrania, niewidoczna i często nieuchwytna, która jednostronnie i nieubłaganie narzuca swoje prawa i reguły.

Tłumaczenie jest moje własne, bo to znalezione na polskich stronach mi nie odpowiadało. Proszę o poprawki językowe, bo angielski znam raczej “użytkowo” i nie mam realnej styczności.

Papież wyraził się bardzo jasno i bardzo ostro. Co państwo sądzą na ten temat? Myślę, że to cenny tekst dla katolików i Polaków.

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *